Dota 2 英雄 : 劇毒術士-Venomancer


瘴氣 - 毒刺 - 瘟疫守衛 -  劇毒之星
  • 我都這樣玩
技能升級 : 1 2 1 2 1 4 1 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3
技能升級 : 1 2 3 1 1 4 1 3 3 3 5 4 2 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

開場瘴氣速度之靴跟小兵推過去有毒到很好壓,就算沒有小兵毒到加普攻毒刺也很壓。
賺的快可直接出影刃($3300),六級就可以找血少的殺,賺的慢出散華大刀,看情況在出影刃黑皇杖
影刃(或跳刀) - 瘴氣 -普攻 - 劇毒新星 - 無限普攻 -瘴氣 - 無限普攻留言